In de Spotlight: Géanne Kwakernaak

15 maart 2024

Géanne Kwakernaak is als projectleider, vanuit de Expertgroep Onbegrepen Gedrag Zuid-Holland Zuid, betrokken bij de implementatie van de Hulpkaart. In de gemeente Hoekse Waard zijn ze actief aan de slag gegaan. Géanne vertelt welke acties al zijn uitgezet, wat succesvol verloopt en waar ze tegenaanlopen.  

Waardevol instrument  

De gemeente Hoeksche Waard staat lokaal voor een opgave om voldoende passend aanbod voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid te realiseren. De implementatie van de Hulpkaart vormt hierbij een waardevol instrument. Er zijn verschillende organisaties aangesloten bij de Expertgroep Onbegrepen Gedrag die binnen hun eigen organisatie de Hulpkaart willen implementeren en verder willen vormgeven. Géanne is namens MEE/Vivenz betrokken bij het project Hulpkaart.

Informeren en enthousiasmeren  

Géanne: “Vorig jaar zijn we gestart met de voorbereidingsfase van het project. Allereerst is ingezet op de informatieverstrekking. We hebben managers en teamleiders van 20 organisaties geïnformeerd en geënthousiasmeerd over de implementatie van de Hulpkaart. Organisaties die werken met en voor mensen met een LVB achtergrond, dementie, dak & thuislozen en jongeren. Ook hebben we de mogelijkheden verkend met het sociaal wijkteam, een woningbouwcorporatie en de WMO-afdeling van de gemeente.” 

Trainen Hulpkaartcoaches  

De gemeente Hoeksche Waard heeft budget beschikbaar gesteld om professionals en ervaringswerkers in 2024 te trainen tot Hulpkaartcoach. Géanne: “Op 12 februari hebben we de eerste twee groepen professionals getraind. Door gezamenlijk met de gemeente op te trekken kunnen we met het projectbudget op grotere schaal professionals, ervaringswerkers en vrijwilligers trainen. Daarnaast investeren we in het uitbreiden van onze contacten in de regio om de olievlek van de Hulpkaart verder te verspreiden. We onderzoeken wat nodig is om ervaringswerkers als ambassadeurs van de Hulpkaart in te zetten en in welke vorm we servicepunten kunnen realiseren in de regio.”  

Samenwerking politie  

Belangrijk thema voor de regionale projectgroep is de koppeling en borging van de Hulpkaart. Géanne”: “In de gemeente Hoeksche Waard monitoren we hoeveel Hulpkaarten er worden uitgegeven en werken we nauw samen met de politie.   

Actieve betrokkenheid  

Géanne geeft aan dat het enthousiasmeren over de Hulpkaart goed lukt. Al is het integreren van de kaart in de aanpak bij zorg- en maatschappelijke organisaties in de regio nog een uitdaging. Het is belangrijk iedereen erop te attenderen dat je de Hulpkaart via de landelijke website kunt aanvragen. En daarnaast de begeleiding bij de aanvraag specifiek te richten op mensen die dit echt niet zonder ondersteuning kunnen.  

Ook is het essentieel om de Hulpkaart landelijk op de kaart te zetten, net als het voeren van gesprekken met gemeenten en organisaties om helderheid te krijgen over wie welke verantwoordelijkheid heeft. Van alle kanten de druk opvoeren dus; zowel vanuit de regio, als landelijk. Géanne: ”Het is van essentieel belang dat dit gesprek niet alleen op projectniveau plaatsvindt, maar ook op een bredere schaal, met actieve betrokkenheid van de het landelijke kernteam Hulpkaart NL.”  

Versterken eigen regie

Blij zijn ze in Hoeksche Waard met de successen. De eerste groep professionals is getraind. Ze zijn enthousiast, betrokken en zetten zich volop in om de Hulpkaart te implementeren en borgen. Daarnaast zijn we enthousiast over de gesprekken met ervaringswerkers, waarmee we verkennen welke rol er mogelijk voor hen in de regio is weggelegd. Géanne spreekt haar ambitie uit: “Door het inzetten van de Hulpkaart wordt bij de groep personen met onbegrepen gedrag de directe betrokkenheid en eigen regie versterkt. Dit zorgt voor een persoonsgerichte aanpak naar personen met onbegrepen gedrag. Onze ambitie is om op jaarbasis, 100 kaarthouders te verwelkomen.”