Privacy verklaring

MHFA NL, Zorgbelang Inclusief en MEE NL (hierna: ‘de Samenwerkingspartners’) hebben een gezamenlijk project Nationale Hulpkaart, hierna genoemd Nationale Hulpkaart. De Samenwerkingspartners zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van Nationale Hulpkaart. Het kantoor van Nationale Hulpkaart is gevestigd op het adres van MEE NL aan de Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht.

Contactgegevens:
info@hulpkaart.nl
085 105 18 00

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nationale Hulpkaart verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze services en wij die nodig hebben. We verwerken persoonsgegevens die door u aan ons zijn verstrekt. We zullen onze beperken tot slechts die gegevens die we ook echt nodig hebben.

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij nodig hebben voor de hulpkaart en die wij verwerken (als je ze hebt ingevuld) tot papieren hulpkaart:

 • Voor- en achternaam houder hulpkaart
 • Geboortejaar houder hulpkaart
 • Woonplaats houder hulpkaart
 • Adresgegevens van locatie waar we de hulpkaart naar toe moeten sturen
 • Mailadres houder hulpkaart
 • Voor- en achternaam en adres contactpersoon
 • telefoonnummer(s) contactpersoon
 • Contactgegevens aanvrager

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hulpkaart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Voor zover wij bijzondere persoonsgegevens verwerken (als onderdeel van de informatie die nodig is om de houder van de hulpkaart te kunnen helpen) doen wij dit op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nationale Hulpkaart verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitgeven van de hulpkaart;
 • De hulpkaart voorzien van informatie die nodig is om de houder van de hulpkaart te kunnen helpen;
 • Contact op te kunnen nemen met de aanvrager van de hulpkaart als de inhoud van diens aanvraag daartoe aanleiding geeft;
 • Versturen van de hulpkaart naar het juiste adres;
 • Het reageren op vragen en afhandelen van klachten.

Nationale Hulpkaart verwerkt de gegevens op grond van de volgende rechtsgrondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Nationale Hulpkaart rust;
 • Toestemming

Gegevens van de houder van de hulpkaart die op de hulpkaart worden geplaatst, worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming van de houder van de hulpkaart. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de eerdere verwerking onverlet.

Gegevens worden voor het overige verwerkt op basis van het gerechtvaardigde belang van de Samenwerkingspartners om de hulpkaart te kunnen aanbieden en van de houder van de hulpkaart om de hulpkaart te kunnen gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nationale Hulpkaart deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor één van de voornoemde verwerkingsdoeleinden, u daar opdracht voor hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens kunnen worden gedeeld met door Nationale Hulpkaart ingeschakelde opdrachtnemers, zoals ICT-dienstverleners. Indien deze opdrachtnemers verwerker zijn in de zin van artikel 4, sub 8 AVG, zal Nationale Hulpkaart een schriftelijke verwerkersovereenkomst sluiten. In het kader van een gerechtelijke procedure kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met gerechtelijke instanties of wederpartijen.

Nationale Hulpkaart deelt geen gegevens met derden buiten de Europese Unie.

Hoe lang we gegevens bewaren

Nationale Hulpkaart bewaart persoonsgegevens niet langer dan 2 maanden. Deze 2 maanden houden we aan om eventuele fouten geconstateerd door de gebruiker of de aanvrager van de hulpkaart, eenvoudig te kunnen wijzigen door de gebruiker of de aanvrager van de hulpkaart en om vragen en klachten af te kunnen handelen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nationale Hulpkaart gebruikt functionele en analytische cookies maar geen tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Nationale Hulpkaart gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast maakt deze website gebruik van cookies van Google Analytics. Via deze cookies (“_ga”, “_gat_ua” en “_gid”) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en de hierop gepresenteerde informatie te optimaliseren. Om te borgen dat informatie uit cookies niet herleidbaar is tot een individu, en ook niet door Google kan worden ingezien of gebruikt, hebben we maatregelen getroffen in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Daarbij is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, en is ’gegevens delen’ uitgezet. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van Google.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Geautomatiseerde besluitvorming

Nationale Hulpkaart neemt nooit besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Nationale Hulpkaart) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens binnen de eerder aangegeven bewaarperiode in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nationale Hulpkaart en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hulpkaart.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs vragen met het verzoek mee te sturen, indien dit in de gegeven omstandigheden noodzakelijk is. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Nationale Hulpkaart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nationale Hulpkaart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@hulpkaart.nl.

Wijzigingen

Nationale Hulpkaart houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.