Adviesrapport aangeboden

17 maart 2023

De Hulpkaart is in 2017 onder verantwoordelijkheid van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag ontstaan en omarmd door het ministerie van VWS. Vanaf toen zijn in het land verschillende Hulpkaart-initiatieven opgestart. Veelal regionaal en projectmatig van aard. Onderzoek van het UMCU in 2020 heeft de positieve effecten van de Hulpkaart onderstreept. Vandaar dat het ministerie heeft aangespoord tot de ontwikkeling van een landelijk beschikbare en duurzaam inzetbare Hulpkaart. MEE NL, MHFA Nederland en Zorgbelang Inclusief hebben daarop de handen ineengeslagen en zijn in mei 2022 met het project Nationale Hulpkaart gestart. 

De projectorganisatie heeft de afgelopen maanden samen met tal van betrokkenen, ervaringsdeskundigen en professionals, gewerkt aan het concept Nationale Hulpkaart. In essentie stonden in het eerste projectjaar twee vragen centraal: 

  • Is er voldoende (maatschappelijk) draagvlak en potentie voor de Hulpkaart? 
  • Onder welke condities kan de Hulpkaart beschikbaar worden gesteld voor brede doelgroepen en duurzaam geïmplementeerd worden in heel Nederland? 

Hier hebben we uitgebreid antwoord gegeven in het adviesrapport dat we inmiddels hebben aangeboden aan het ministerie. De komende weken gaan we in gesprek om de voortgang van het project vorm te geven. 

Onderzoek draagvlak en potentieel Hulpkaart

We hebben in de afgelopen maanden bij verschillende organisatie en (potentiële) Hulpkaartdragers input opgehaald. Via zowel vragenlijsten als gesprekken. Daarbij stond de volgende kernvraag centraal: 

  • Is er voldoende (maatschappelijk) draagvlak en potentie voor de Hulpkaart? 

Deel van de conclusie:

De vragenlijsten en gesprekken hebben het draagvlak voor de Hulpkaart positief onderstreept. Veel mensen kunnen baat hebben bij dit instrument. Het kan een waardevolle maatschappelijke rol vervullen waarbij er niet alleen accurater hulp geboden kan worden, maar er ook meer sociale verbinding in de samenleving ontstaat. Het hebben van een kwetsbaarheid, hierover praten én hulp durven vragen is een gedeeld verlangen. De bereidwilligheid om hier gezamenlijk naartoe te werken, is groot. Daarbij wordt wel aangegeven dat er een aantal randvoorwaarden belangrijk zijn voor een succesvolle brede landelijke implementatie, zoals laagdrempelige toegankelijkheid, eenvoud in aanschaf en gebruik en dat de kaart aan een minimaal aantal kwaliteitseisen moet voldoen om een goed handelingsperspectief te kunnen bieden. 

Er bestaat ook breed draagvlak voor het landelijk beschikbaar stellen van de Hulpkaart voor eenieder die daar behoefte aan heeft. Het online en digitaal invullen mogelijk maken wordt gezien als een positieve ontwikkeling, maar het mag de papieren versie niet vervangen. Dit om mensen zonder digitale middelen of vaardigheden niet uit te sluiten. Hiermee is rekening gehouden in de ontwikkeling van het prototype digitale Hulpkaart.

Meer nieuws lees je in onze nieuwsmail van februari 2023.