Handreiking ‘Het maken van Hulpkaarten’

Om de implementatie en uitgifte van de Hulpkaart te vergemakkelijken werken we aan een praktische, doeltreffende handreiking voor nieuwe Hulpkaartorganisaties. Tijdens de werkconferentie op 23 juni 2020 bespreken we het eerste concept.

Wat komt er in de Handreiking?

De handreiking omvat een beschrijving van de werkprocessen voor het maken van de Hulpkaart op directieniveau, projectniveau en de uitvoering daarvan. De processen verschillen per niveau. Bijvoorbeeld op directieniveau is communicatie in en buiten de organisatie over de Hulpkaart van belang. En moet er een AVG proof systeem voor de registratie van de Hulpkaarthouders geregeld worden.

Op projectniveau gaat het bijvoorbeeld om werven van (ervaringsdeskundige) hulpkaartcoaches en het organiseren van intervisie voor deze medewerkers.

Op uitvoeringsniveau spelen weer andere zaken, bijvoorbeeld het werken met het stappenplan en de ‘vragenlijst Hulpkaart’ en de jaarlijkse evaluatie.

Verder komt in de handreiking informatie over de kwaliteit van de Hulpkaart en hoe deze te waarborgen. Ook besteden we aandacht aan de deskundigheidsbevordering van de Hulpkaartcoaches.

De informatie voor de Handreiking halen we grotendeels uit het evaluatieonderzoek van het Landelijk project Hulpkaart/Crisiskaart.